2017 m. liepos 13 d., ketvirtadienis

Seimo narė Virginija Vingrienė gyventojų lauks ir Druskininkuose

Iš šalia Druskininkų esančios Kermušijos kilusi Seimo narė Virginija Vingrienė sako nieka­da nebuvo atitolusi nuo gimto­jo krašto ir puikiai žino visas jo aktualijas. Žmonių valia į LR Seimą išrinktai politikei svar­bu palaikyti glaudų ryšį su že­miečiais, išgirsti jų problemas ir padėti jas spręsti.

Ne kartą esate minėjusi, jog džiaugiatės artimu ryšiu su Druskininkais, čia gyvenan­čiais žmonėmis. Kodėl Jums šis ryšys toks svarbus?
Labai džiaugiuosi, kad ryšys su gimtuoju miestu nenutrūkęs. Da­bar, kai tapau LR Seimo nare, smagu, kad daugelis mane atpa­žįsta, prisimena. Taigi tas ryšys su čia gyvenančiais žmonėmis tampa dar tvirtesnis. Esu pasiruo­šusi padėti ir druskininkiečiams, ir savo partiečiams.
Druskininkai man labai svarbūs – mano pačios šaknys čia, čia gy­vena mano mama. Šiame mieste lankiausi praktiškai kas dvi savai­tes. Deja, dabar dėl labai didelio užimtumo vizitai gerokai suretėjo.
Bet mano visos atostogos yra praleidžiamos būtent Druskinin­kuose! Tad visada gyvenu šio krašto aktualijomis, problemomis, kurias tenka pamatyti. Giminės ir draugai papasakoja, kas svar­baus čia vyksta, sužinau, kaip jie gyvena, kokios jų problemos ir kokie džiaugsmai.

LR Seime Druskininkams ga­lite atstovauti drauge su šio krašto žmonių išrinktu Zenonu Streikumi. Ar, surėmus pečius, dirbti paprasčiau?
Be abejo, dirbti, pečius surė­mus, tikrai yra paprasčiau ir netgi svariau. Z. Streikus dirba daugiau sveikatos, švietimo, valstybės ir savivaldybių valdymo srityje, o mano veikla susijusi su aplinko­saugos sritimi. Taigi mūsų ben­dradarbiavimo galimybės tikrai yra plačios. Druskininkai yra pats žaliausias šalies regionas. Aš tur­būt dėl to ir esu žalioji, nes esu ki­lusi iš šio krašto miškų. Aplinko­sauginiais klausimais tikrai esu pasiruošusi padėti. Be to, dirbu ir energetikos komisijoje. Pagal iš­silavinimą esu žemės ūkio speci­alistė, tad atsakau ir už šią sritį.

Tačiau žmonės į Jus gali kreiptis tikriausiai ne vien šių sričių klausimais?
Žinoma, laukiu gyventojų, besi­kreipiančių pačiais įvairiausiais klausimais. Jeigu kurių nors pro­blemų negalėsiu padėti išspręsti pati, mielai kreipsiuosi į kolegas, kurie dirba tose srityse. Vis dėlto yra 141 Seimo narys, kiekvienas kuruoja savo sritį. Jei negalėsiu padėti aš, tai tikrai padės kiti, ga­liausiai – atsakingos institucijos.

Kokias matote didžiausias Druskininkų problemas? Gal žmonės jau ateina išsakyti savų lūkesčių?
Galbūt dar ne visi žino, jog yra galimybė su manimi susitik­ti Druskininkuose. Tačiau smagu, kad pirmųjų jau sulaukiau. Teko išklausyti klausimų dėl aplinko­saugos bei saugomų teritorijų, sveikatos apsaugos, švietimo.
Druskininkai patys sėkmingai įvairiose srityse eina pirmyn. Ta­čiau, manau, ir mes galime ras­ti būdų, kaip dar labiau ką nors pagerinti, atnaujinti ar nustebin­ti. Svarbiausia, kad turistinis bei rekreacinis miesto vaizdas būtų nuolat gerinamas.
Žmonėms vienos iš aktualiausių – socialinės problemos. Bando­me jiems padėti.
Man labai aktuali aplinkosauga. Kaip LR Seimo aplinkos apsau­gos komiteto narė vis stengiuosi padėti bei skatinti žmones nau­doti dviračius, kaip transporto priemonę, praleisti daugiau lai­ko gamtoje. Pačiai teko išbandyti žygį dviračiais per Dzūkijos regi­oną – Vilnius, Justiniškės, Puns­kas. Teko ir per Druskininkus pervažiuoti. Patiko atnaujinti dvi­račių takai. Beje, nepasirodė, jog situacija su dviračių takais yra prasta, tačiau kai kuriuos iš jų ti­krai būtina atnaujinti. Mano ma­nymu, jie svarbūs ne tik skatinant ekologinį transportą – dviračius. Tai ir sveikatingumas, ir spor­tas, o Druskininkai visada gar­sėjo, kaip sporto, sveikatos bei aktyvaus laisvalaikio praleidimo miestas. Manau, šios kadenci­jos Seimas turėtų šiai sričiai skir­ti itin daug dėmesio.

Susisiekti su Jumis gali padė­ti ir Jūsų visuomeninis padė­jėjas Druskininkuose Donatas Mizaras.
Taip, Donatas yra labai darbš­tus, kūrybiškas, kupinas idė­jų, beje, plataus požiūrio, turintis politinės, darbo su profesinėmis sąjungomis patirties. Tad labai džiaugiuosi, jog mes atradome vienas kitą, kaip bendraminčiai, bendražygiai, žiūrintys viena kryptimi, kad bendradarbiaujame. Tikimės gerų rezultatų. Raginčiau gyventojus kreiptis ir į Donatą, kad problemos būtų sprendžia­mos greičiau ir efektyviau.

LR Seimo narė V. Vingrienė gyventojus priima trečiąjį kie­kvieno mėnesio penktadienį nuo 15 valandos adresu: M. K. Čiurlionio 111-216 (UAB „Malo­nė“ 2 aukšte).

LR Seimo narės V. Vingrienės visuomeninis padėjėjas Drus­kininkuose – Donatas Mizaras. Tel. : +370 648 57250. el. paš­tas: donmizar@yahoo.com

Daugiau skaitykite: http://www.manodruskininkai.lt/druskininku-aktualijos/5206/

Sekite Virginijos Vingrienės Facebook paskyrą: https://www.facebook.com/vvingriene/.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą